Algemene Voorwaarden

1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten via de website van AltijdKoffie (www.altijdkoffie.nl) binnen Nederland, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn permanent op de site te raadplegen.

2 – Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in Euro, inclusief BTW en inclusief verpakkingskosten en inclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. AltijdKoffie behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Voor bestaande klanten zullen wij de prijzen nooit zonder toestemming van de klant wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door de klant.

3 – Bestellingen

Wij aanvaarden bestellingen onder deze algemene voorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. AltijdKoffie behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan. Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

4 – Bevestiging

De door AltijdKoffie geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen AltijdKoffie en haar klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

5 – Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat de bestelling geplaatst is, dan stelt AltijdKoffie de klant hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte. Indien AltijdKoffie niet in staat blijkt het door de klant bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is de klant gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal AltijdKoffie gehouden zijn door de klant vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deellevering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 – Verzending

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door de klant opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De verzending van de koffiebonen zal altijd de 30e van de maand plaatsvinden, met uitzondering van weekenden en feestdagen, in die gevallen zal de verzending op de eerst volgende werkdag plaatsvinden. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan AltijdKoffie via e-mail te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

7 – Verzendkosten

Alle goederen worden standaard onverzekerd verzonden. De verzendkosten zijn inbegrepen.

8 – Betalingen

Betalingen via de site www.altijdkoffie.nl dienen uitsluitend in Euro te gebeuren. Alle bestellingen worden uitgeleverd na vooruitbetaling. In bijzondere gevallen kan AltijdKoffie besluiten hiervan af te wijken.

9 – Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van AltijdKoffie totdat de betaling en, indien van toepassing, rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door de klant in ontvangst genomen zijn.

10 – Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier klant 14 werkdagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Verpakking dient niet open gemaakt te zijn en het dient in de originele verpakking retour gezonden te worden. De klant dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of girorekeningnummer te noteren. De klant dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

AltijdKoffie aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Indien de klant reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoopbedrag plaatsvinden. De AltijdKoffie betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. AltijdKoffie behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan, mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Van dit retourrecht zijn uitgesloten:
– goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als ‘uitverkoop‘ of anderszins aangeduide actieartikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de klant.

11 – Garantie

AltijdKoffie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. De klant kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig, nalatig, onzorgvuldig of ongeschikt gebruik, foutief aansluiten, molest, valschade en in vergelijkbare situaties. Van de bovenstaande algemene garantiebepalingen zijn tevens uitgesloten:
– goederen die werden aangemerkt als ’uitverkoop‘. De goede werking van de bovengenoemde producten wordt slechts gegarandeerd op de dag dat de klant deze in ontvangst neemt, dit tenzij anders aangegeven. Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient de klant een garantieclaim/retourzending per e-mail bij AltijdKoffie aan te melden onder opgave van factuur- en/of ordernummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. Koper dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. AltijdKoffie aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

12 – Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van AltijdKoffie vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door AltijdKoffie is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

13 – Ontbinding

Ieder verzuim van de klant geeft AltijdKoffie de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

14 – Aansprakelijkheid

Op alle door AltijdKoffie aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. AltijdKoffie kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van de klant. AltijdKoffie kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. AltijdKoffie kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens AltijdKoffie nakomen, waardoor AltijdKoffie niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

15 – Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16 – Toepasselijk recht – Procedures

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.